KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI
 
Yakupoğlu Tekstil ve Deri Sanayi Ticaret Anonim Şirketi
 
Müşteri Aydınlatma
 

Veri Sorumlusu: Yakupoğlu Tekstil ve Deri Sanayi Ticaret A.Ş.

Adres: Esenboğa Havalimanı Yolu 20.Km. Akyurt/ Ankara

Telefon Numarası: 0312 398 12 13

Vergi Dairesi-Numarası: Ulus- 9290313472

Mersis Numarası:206301

KEP Adresi: [email protected]

Web Adresi: www.yakupoglu.com.tr

Şirketimiz Yakupoğlu Tekstil ve Deri Sanayi Ticaret A.Ş. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca veri sorumlusu olup, Kanunun 10. maddesi gereği aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmektedir. Kişisel verilerinizin korunması ve işlemesi ile ilgili bilgileri sunuyoruz.

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME VE AKTARILMA AMACI

Şirket ile müşteri olarak ilişki kurduğunuzda, talep ettiğiniz ürünlerin tarafınıza teslimi, fatura ve irsaliye vb. belgelerin tanzim edilmesi, karşılıklı para transferleri, müşteri memnuniyetinin sağlanması, şirketin hukuki yükümlülüklerini yerine getirmesi, sözleşmelerinin imzalanması, banka süreçlerinin yürütülmesi, ticari güvenliğin sağlanması, tüketici hakları ile ilgili süreçlerin yürütülmesi, pazarlama süreçlerinin planlanması gibi amaçlar ile kimlik, iletişim, finans ve hukuki işlem bilgilerini içeren kişisel verileriniz şirketçe fiziksel ve elektronik ortamda alınmakta ve işlenmektedir. Bu verileriniz, tedarikçilerimiz, bayilerimiz, Yakupoğlu Tekstil ve Deri Sanayi Ticaret A.Ş. ve resmi kurumlarla  iş ve işlemlerin yürütülmesi için paylaşılmaktadır.

KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

Kişisel veriler, yukarıda açıkça belirtilen meşru amaçla bağlantılı ve sınırlı olarak ölçülülük prensibi çerçevesinde toplanmakta, kullanılmakta, kaydedilmekte, depolanmakta ve işlenmektedir. Kişisel verileriniz, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu m. 5/2’de yer alan aşağıdaki hukuki sebepler kapsamında işlenmektedir:

a) Kanunlarda açıkça öngörülmesi.

b) Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması.

c) Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması.

ç) Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması.

d) İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması.

e) Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması.

f) İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.  

KANUNUN 11. MADDESİ GEREĞİ HAKLARINIZ
  • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
  • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • 6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

Kanunun 11. maddesi gereği şirketimize yasal yollardan başvurarak (BAŞVURU FORMU) kişisel verileriniz hakkında bilgi almak hakkınız mevcut olup bu konuda şirketimizin Kişisel Veri Koruma Politikasını https://www.ydsshop.com/kisisel-verilerin-korunmasi adresinden ulaşarak okuyabilirsiniz.

OKUDUM, ANLADIM
ADI :          
SOYADI :
TARİH :

 

cultureSettings.RegionId: 0 cultureSettings.LanguageCode: TR